Shanghai SE8.42+1.08%
-
-23.80%-36.98%-32.80%-61.90%