Shanghai SE12.52+0.56%
-
+9.54%-21.41%-36.51%-50.44%