Shanghai SE60.25-0.63%
-
+11.78%+1.26%+59.81%+79.37%