Shanghai SE8.65+0.93%
-
-3.35%+4.85%+77.25%+23.04%