Shanghai SE7.70-2.28%
-
-9.52%+21.45%+36.28%+12.41%