Shanghai SE12.45-1.27%
-
-7.02%-23.57%+29.55%+35.18%