Shanghai SE6.16+1.82%
-
+10.39%+13.44%+30.51%-22.32%