Shanghai SE8.93-1.43%
-
-4.29%+22.33%+29.42%-17.54%