Shanghai SE4.21-0.47%
-
+1.45%+41.75%+46.18%-18.09%