Shanghai SE22.74-0.35%
-
+3.32%+7.98%+9.91%-11.41%