Shanghai SE29.08-0.55%
-
-2.97%+45.69%+73.40%+97.69%