Name   Option type Underlying Maturity Strike price Bid Ask Impli. Omega  
Raiffeisen Centrobank AG Vkf.-OS 22.03.23 PYT 5   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 5.00 - - 1.19 -3.29
Raiffeisen Centrobank AG Kauf-OS 22.03.23 PYT 12   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 12.00 - - 1.44 4.41
Raiffeisen Centrobank AG Kauf-OS 22.03.23 PYT 11   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 11.00 - - 1.31 4.69
Raiffeisen Centrobank AG Vkf.-OS 22.03.23 PYT 9   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 9.00 - - 3.88 -0.39
Raiffeisen Centrobank AG Vkf.-OS 22.03.23 PYT 8   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 8.00 - - 3.28 -0.54
Raiffeisen Centrobank AG Kauf-OS 22.03.23 PYT 8   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 8.00 - - 0.77 6.67
Raiffeisen Centrobank AG Kauf-OS 22.03.23 PYT 10   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 10.00 - - 1.16 5.08
Raiffeisen Centrobank AG Vkf.-OS 22.03.23 PYT 7   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 7.00 - - 2.62 -0.82
Raiffeisen Centrobank AG Vkf.-OS 22.03.23 PYT 6   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 6.00 - - 1.88 -1.47
Raiffeisen Centrobank AG Kauf-OS 22.03.23 PYT 9   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 9.00 - - 0.99 5.67
Raiffeisen Centrobank AG Kauf-OS 22.03.23 PYT 7   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 7.00 - - 0.49 9.00
RBI Put 5 P4N 17.03.2023   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 5.00 - - 1.19 -3.29
RBI Call 12 P4N 17.03.2023   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 12.00 - - 1.44 4.41
RBI Put 9 P4N 17.03.2023   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 9.00 - - 3.88 -0.39
RBI Call 11 P4N 17.03.2023   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 11.00 - - 1.31 4.69
RBI Call 8 P4N 17.03.2023   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 8.00 - - 0.77 6.67
RBI Call 10 P4N 17.03.2023   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 10.00 - - 1.16 5.08
RBI Put 8 P4N 17.03.2023   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 8.00 - - 3.28 -0.54
RBI Call 7 P4N 17.03.2023   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 7.00 - - 0.49 9.00
RBI Put 6 P4N 17.03.2023   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 6.00 - - 1.88 -1.47
RBI Call 9 P4N 17.03.2023   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 9.00 - - 0.99 5.67
RBI Put 7 P4N 17.03.2023   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 7.00 - - 2.62 -0.82
RCB Put/Polytec 21-23   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 7.00 - - 2.62 -0.82
RCB Put/Polytec 22-23   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 6.00 - - 1.88 -1.47
RCB Call/Polytec 22-23   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 7.00 - - 0.49 9.00
RCB Call/Polytec 21-23   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 9.00 - - 0.99 5.67
RCB Put/Polytec 21-23   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 8.00 - - 3.28 -0.54
RCB Call/Polytec 22-23   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 8.00 - - 0.77 6.67
RCB Call/Polytec 21-23   Call POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 10.00 - - 1.16 5.08
RCB Put/Polytec 21-23   Put POLYTEC HLDG AG INH.... 3/17/2023 9.00 - - 3.88 -0.39