Report Wrong Data

GLAXOSMITHKLINE LS-,25
Frankfurt