Shanghai SE6.67-0.30%
-
+3.25%+7.23%+19.53%+24.91%