Shanghai SE64.70-0.15%
-
+15.37%+10.77%+59.01%+43.62%